Категорії
тест
Категорії 2
тест 2

Сайт ММО вчителів Основ здоров'я

Критерії оцінювання

 Критеріями для оцінювання учнів є рівень досягнення ними компетентності щодо збереження власного життя і зміцнення здоров’я, дотримання правил і настанов здорового способу життя. Якісно позитивно оцінюється кожний крок учня, спрямований на опанування навичками здорового способу життя, його позитивну спрямованість на ведення такого способу життя, його практичні дії, які він виконує при відпрацюванні кожної теми. Кількісне оцінювання відбувається лише при виконанні окремих практичних робіт за темою.

 Щонайвище оцінюються: самостійний аналіз учнями інформації щодо збереження життя і здоров’я, правильний вибір вчинків та поведінки, конструктивне вирішення конфліктних ситуацій. Оцінка підвищується й за результатами моніторингу здоров’я учня, який збільшив або зберіг якісні та кількісні показники рівня свого здоров’я.

 

Рівні навчальних досягнень учнів

 

Бали

 

Критерії навчальних досягнень учнів

 

І.Початковий

 

 

1

Учень за допомогою вчителя може розпізнати і   назвати окремі поняття, що стосуються здоров’я; не виконує елементарних навичок здорового способу життя (ЗСЖ) .

2

Учень за допомогою вчителя або з використанням підручника надає елементарні дані за програмою; за інструкцією і за допомогою вчителя частково виконує навички ЗСЖ.

3

Учень за допомогою вчителя або з використанням підручника фрагментарно характеризує окремі дані щодо методів ЗСЖ; за інструкцією і з допомогою вчителя епізодично виконує практичні дії, що входять у ЗСЖ.

ІІ. Середній

4

Учень за допомогою вчителя або з використанням підручника дає визначення окремих понять; неповно характеризує ознаки здоров’я; за інструкцією і за допомогою вчителя виконує практичні дії, пов’язані зі ЗСЖ.

5

Учень самостійно дає визначення окремих понять; за допомогою вчителя або з використанням підручника відтворює навчальний матеріал, характеризуючи ознаки здоров’я, шляхи і методи його зміцнення та збереження життя; за інструкцією виконує практичні дії ЗСЖ, звертаючись за консультацією до вчителя.

6

Учень самостійно, але неповно відтворює навчальний матеріал; за допомогою вчителя розв’язує прості типові навчальні ситуаційні задачі; характеризує окремі ознаки здоров’я, методи збереження життя і зміцнення здоров’я; наводить прості приклади; за інструкцією, звертаючись за консультацією до вчителя, виконує практичні дії  ЗСЖ; робить деякі висновки.

ІІІ. Достатній

7

Учень самостійно відтворює навчальний матеріал; розкриває суть понять; розв’язує прості типові ситуаційні задачі; за інструкцією виконує практичні дії ЗСЖ, робить неповні висновки.

8

Учень самостійно відповідає на поставлені запитання; дає порівняльну характеристику явищам і процесам, які характеризують здоров’я, розв’язує типові ситуаційні завдання, виправляє допущені помилки щодо реалізації ЗСЖ; за інструкцією виконує практичні дії ЗСЖ, робить нечітко сформульовані висновки.

9

Учень вільно відповідає на поставлені запитання; самостійно розв’язує завдання, виправляє помилки щодо ведення ЗСЖ; з допомогою вчителя встановлює причинно-наслідкові зв’язки; виконує практичні дії ЗСЖ, робить чітко сформульовані висновки.

ІV. Високий

10

 

Учень обґрунтовано відповідає на запитання, передбачені навчальною програмою курсу; самостійно аналізує і розкриває суть явищ і процесів, що характеризують ЗСЖ, узагальнює, систематизує, встановлює причинно-наслідкові зв’язки; під керівництвом учителя користується наданою інформацією; виконує практичні дії щодо ЗСЖ, робить логічно побудовані висновки відповідно до мети конкретної оздоровчої діяльності.

11

 

Учень логічно, усвідомлено відтворює навчальний матеріал в межах навчальної програми курсу; самостійно аналізує і розкриває закономірності явища і процесів, що характеризують здоров’я та ЗСЖ, їх сутність; встановлює і обґрунтовує причинно-наслідкові зв’язки; самостійно користується джерелами інформації, рекомендованими вчителем; ретельно виконує практичні дії, пов’язані зі ЗСЖ, робить обґрунтовані висновки.

12

Учень виявляє міцні і глибокі знання за програмою курсу, може вести дискусію з конкретного питання щодо збереження і життя і зміцнення здоров’я з використанням знань суміжних програм, самостійно оцінює та характеризує різноманітні явища і процеси, які розкривають сутність здоров’я і ЗСЖ, виявляє особисту позицію щодо них, уміє розв’язувати проблемні завдання; самостійно користується різними джерелами інформації, у тому числі й рекомендованими вчителем; ретельно виконує практичні навички ЗСЖ, робить обґрунтовані висновки, може впоратися з додатковими завданнями і непередбаченими ситуаціями, володіє життєвими навичками.