Категорії
тест
Категорії 2
тест 2

Сайт ММО вчителів Основ здоров'я

Особливості викладання курсу "Основи здоров`я" в 2011-2012 н.р.

Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення шкільних дисциплін у основній та старшій школі у 2011/12 навчальному році

Основи здоров’я

Здоров’я дітей — соціальна цінність, невід’ємна частина суспільного багатства, а тому формування здорового способу життя розглядається як справа державної ваги, як глобальне завдання суспільства, закладів системи освіти, сім’ї, самої дитини.

Пріоритетними напрямками Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на виконання Загальнодержавної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року є популяризація здорового способу життя, забезпечення можливості здобувати високоякісну освіту; боротьба з ВІЛ/СНІДом, туберкульозом, наркоманією.

Закон України «Про загальну середню освіту» одним з головних визначає завдання виховання свідомого ставлення учнів до свого здоров’я та здоров’я інших, формування засад і гігієнічних навичок здорового способу життя, збереження і зміцнення їх фізичного, психічного здоров’я. Ці ж завдання визначені й у Державних стандартах початкової та базової і повної середньої освіти.

Саме це завдання вирішує інтегрований навчальний курс «Основи здоров’я», який має за мету формування здорового способу життя всіх учасників освітнього процесу, виховання нового покоління громадян України, для. якого потреба вести здоровий і безпечний спосіб життя була б невід’ємною складовою загальнолюдської культури.

Важливо, що викладання предмета «Основи здоров’я» в загальноосвітніх навчальних закладах зумовлено не лише суттєвим погіршенням стану здоров’я дітей і молоді в Україні, але й усвідомленням того, що здорові діти є більш успішними у навчанні і інших сферах життя. Сучасні умови життя підвищують вимоги до якості освіти, до вмінь молодих людей гнучко реагувати на зміни і вирішувати проблеми. Саме тому життєві навички, здобуті ними на уроках з основ здоров’я, допоможуть їм досягати успіху як у навчанні, так і в житті. Для цього, у першу чергу треба скоординувати зусилля школи, сім’ї та громадськості на формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя та формування культури здоров’я з відповідними ціннісними орієнтаціями.

Вивчення предмета «Основи здоров’я» у 2011/12 навчальному році здійснюватиметься за діючими навчальними програмами «Основи здоров’я» для 1-4 класів і «Основи здоров’я» для 5-9 класів середніх загальноосвітніх навчальних закладів.

Відповідно до Типових навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів на 2011/12 навчальний рік на вивчення предмета «Основи здоров’я» з інваріантної складової навчального плану передбачено:

— у 1-4 класах — 1 година на тиждень;

— у 5-7 класах — 1 год. на тиждень;

— у 8-9 класах — 0,5 год. на тиждень.

У спеціалізованих школах з поглибленим вивченням іноземних мов на вивчення предмета «Основи здоров’я» у 5-9 класах передбачено 0,5 год. на тиждень.

Кількість годин на вивчення предмета може бути збільшена за рахунок варіативної частини навчального плану, що в свою чергу надає можливість поширення і поглиблення змісту програми. У такому разі вчитель використовує чинну програму, збільшуючи кількість годин на вивчення окремих тем програми. Додані навчальні години доцільно використовувати на виконання практичних робіт.

Якщо години варіативної складової виділяються на збільшення годин на вивчення предмета «Основи здоров’я», то в робочому навчальному плані в колонці «Інваріантна складова» навпроти предмета «Основи здоров’я» робиться запис 0,5 + Y, де 0,5 — це кількість годин, що передбачена типовими планами на вивчення основ здоров’я, а Y — це кількість годин варіативної складової, додатково виділених на вивчення цього предмета. Облік зазначених годин здійснюється у класному журналі на сторінці предмета «Основи здоров’я».

Особливості викладання предмета «Основи здоров’я» висувають відповідні вимоги до професійної підготовки вчителів.

Звертаємо увагу керівників навчальних закладів па необхідність забезпечення викладання предмета «Основи здоров’я» педагогом, який має документ про проходження навчання за методикою розвитку життєвих навичок (ООЖН) на відповідних курсах інститутів післядипломної педагогічної освіти (підстава — п. 4.4. наказу МОН від 01.06.2009 №457 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки України з виконання Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки»). Неприпустимим є використання годин, відведених на цей предмет, для довантаження вчителів або класних керівників, що не мають відповідної підготовки для викладання предмета «Основи здоров’я».

В 1-9 класах навчання основ здоров’я здійснюється за підручниками, які були видані в попередні роки та мають відповідний гриф міністерства.

Навчальна інформація, що надається у навчальних посібниках і підручниках, несе в собі життєво важливе навантаження. Вчитель має бути обережним у відборі інформації, яку використовує на уроках.

Зауважуємо, що при вивченні тем щодо статевого виховання («Сім’я і здоров’я», «Родина створює оптимальні умови для фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку», «Стосунки у родині», «Психологічне благополуччя підлітків», «Фізіологічна і соціальна зрілість підлітків», «Толерантне ставлення до всіх людей», «Спілкування дівчат і хлопців на засадах дружби», «Соціальні патології», «Інформаційна безпека», «Естетичні та моральні засади здоров’я») важливо спрямовувати навчання на формування в учнів загальних морально-етичних цінностей та особистісних якостей, зокрема таких як доброчесність, цнотливість, повага поглядів, доброта тощо.

Сучасне статеве виховання — це значно більше, ніж поінформування про анатомію та функції статевої системи, про гігієну, венеричні захворювання та статеві стосунки. Це формування зрілих переконань щодо тендерних взаємин та способу життя молодої людини, від якого залежить стиль її поведінки, прийняття цінностей і пріоритетів у всьому подальшому житті.

Розглядаючи зазначені теми, превентивна освіта охоплює різноманітні чинники (позитивні і негативні) впливу на здоров’я, не фокусує увагу на шкідливих наслідках, а показує переваги здорового способу життя.

Добираючи додаткові матеріали до уроків, учителям слід звернути особливу увагу на відповідність їх змісту віковим особливостям, і навчальним можливостям та реальним потребам учнів. Лише за цих умов реалізація освітньої траєкторії учнями за схемою «знання» — «уміння» — «ставлення» — «життєві навички» сприятиме формуванню мотивації учнів до здорового способу життя.

Звертаємо особливу увагу, що Загальнодержавною програмою забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки, затвердженою Законом України від 19 лютого 2009 року № 1026-VI, на Міністерство освіти і науки України, Раду міністрів Автономної республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські держадміністрації покладено відповідальність за запровадження до кінця 2013 року в усіх загальноосвітніх навчальних закладах факультативного курсу для молоді з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Оскільки предмет «Основи здоров’я» вивчається з 1 по 9 клас, пропонуємо запроваджувати факультативи з формування здорового способу життя та профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу у 10-11 класах за рахунок годин варіативної складової, забезпечуючи таким чином неперервність і наступність шкільної превентивної освіти.

Варто наголосити, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 01.09.2009 р. № 806 «Про використання навчально-методичної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах» загальноосвітні навчальні заклади мають право використовувати в організації навчально-виховного процесу лише навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, що мають відповідний гриф міністерства.

Для проведення факультативних занять в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/12 навчальному році рекомендуємо користуватися програмами та навчально-методичною літературою, схваленими Міністерством до використання у загальноосвітніх навчальних закладах, а саме:

— програма навчального курсу для загальноосвітніх навчальних закладів «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу» (авт. T.B. Воронцова, В.М. Орже- ховська, B.C. Пономаренко);

— навчально-методичний комплект для вчителів та учнів 8-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів «Школа проти СНІДу» (авт. T.B. Воронцова, B.C. Пономаренко);

— комплект посібників для педагогів-тренерів та учнів 15-18 років «Захисти себе від ВІЛ» (авт. T.B. Воронцова, B.C. Пономаренко)

— комплект методичних матеріалів «Профілактична протинар- котична та протиалкогольна виховна програма для учнів 1-11 класів, їх батьків та працівників педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступенів навчання» (авт. A.M. Вієвський та ін.);

— навчальна програма факультативного курсу для учнів 6-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів «Профілактика шкідливих звичок» (авт. Челах Г.С., Медведєва О.В.);навчальна програма факультативного курсу для учнів 8-9 класів «Основи здорового способу життя» (авт. Н.О. Чаган, М.М. Тюріна);

— навчальна програма факультативного курсу для 10 класів загальноосвітніх навчальних закладів «Профілактика ВІЛ-інфекції і пропаганда здорового способу життя на засадах розвитку життєвих навичок» (авт. І. М. Топор, Л.В. Поліщук);

— навчальна програма факультативного курсу для учнів 5-6 класів «Я — моє здоров’я — моє життя»;

— навчальна програма факультативного курсу для учнів 7-11 класів «Сприяння просвітницькій роботі «рівний — рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя» для учнів 7-11 класів.

Зазначаємо, що викладання факультативних курсів, спрямованих на формування здорового способу життя, відповідальної поведінки, профілактику шкідливих звичок та ВІЛ-інфекції можливе лише за умови письмової згоди батьків та наявності підготовленого вчителя.

Популяризації впровадження таких факультативів сприятиме інформаційно-просвітницька робота з батьками.


Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України, №22-24, 2011